Privacyverklaring

1. Introductie

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
033 752 3500
info@mlds.nl

In deze Privacyverklaring legt de MLDS uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met de MLDS via bovenstaande contact gegevens.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken hangt af van de relatie die wij met jou hebben. Hieronder staat per relatie beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinden en hoe lang wij deze bewaren.

Vrijwilligers
Van vrijwilligers verzamelt de MLDS de contactgegevens om de vrijwilligers te kunnen begeleiden.
De grondslag van deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van de MLDS om vrijwilligers in te zetten. De gegevens worden bewaard zolang jij vrijwilliger bent.

Donateurs
Als jij onze donateur bent, dan gebruiken wij jouw betaalgegevens (zoals IBAN, bedrag en frequentie) om de betaling uit te voeren. Via het opgegeven postadres, e-mailadres of telefoonnummer communiceren wij met jou over de donatie. Jouw naam, geslacht en geboortedatum (optioneel) hebben wij nodig om jou te kunnen identificeren als donateur en om te zorgen dat wij jou behandelen in overeenstemming met jouw leeftijdscategorie (wij zullen bijvoorbeeld geen geef-vragen stellen aan mensen onder de 18). Jouw telefoonnummer verkrijgen wij soms direct van jou en soms van ons callcenter. In alle gevallen zullen wij jouw telefoonnummer alleen gebruiken om jou te bellen als dit is toegestaan onder de telecommunicatiewetgeving.

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die wij van jou krijgen is uitvoering van de overeenkomst omtrent de donatie en ons gerechtvaardigd belang om jou op de juiste wijze te benaderen en aan te spreken.

Soms laat jij als donateur ons ook, met jouw uitdrukkelijke toestemming, de aard weten van de ziekte van jou of jouw naaste die jou heeft bewogen om te doneren. Deze informatie kunnen wij gebruiken om persoonlijk relatiebeheer te voeren en zal geenszins gebruikt worden voor marketing doeleinden.

Wij zullen jouw donatiegegevens bewaren zolang je donateur bent. Daarna bewaren wij jouw gegevens in onze marketingbestand, totdat jij jezelf uitschrijft. Eventuele medische gegevens zullen wij verwijderen als jij niet langer donateur bent.

3. Jouw rechten

Onder de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Inzage: Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen. Ook andere details over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, zoals voor welke precieze doeleinden de MLDS jouw gegevens verwerkt of hoe lang wij ze bewaren. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om jouw persoonsgegevens door de MLDS te laten rectificeren of te laten aanvullen.

Beperking: je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door de MLDS laten beperken. Wij mogen jouw gegevens dan voor een bepaalde periode of voor een bepaald gedeelte niet gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de periode dat wij jouw verzoek tot rectificatie persoonsgegevens controleren).

Verwijdering van persoonsgegevens: Je kunt jouw persoonsgegevens door de MLDS laten verwijderen, tenzij de MLDS een gegronde reden heeft om jouw persoonsgegevens te behouden. [Dit kan bijvoorbeeld wanneer de MLDS jouw gegevens nodig heeft voor een donatie.]

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt de MLDS een gestructureerde, gangbare kopie van de door jouw aan de MLDS geleverde persoonsgegevens, die geschikt is om digitaal te worden gebruikt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door de MLDS te laten overdragen aan een derde partij.

Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de MLDS. Indien jouw bezwaar gaat over het gebruik van persoonsgegevens door de MLDS voor marketing doeleinden, zal de MLDS altijd aan dit verzoek voldoen. In andere gevallen kan de MLDS jouw redenen voor het bezwaar afwegen tegen de belangen van de MLDS bij het verwerken van jouw gegevens.

Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen via de in deze Privacyverklaring genoemde contactgegevens. Al naar gelang de aard van het verzoek, kunnen wij om extra identificatie vragen.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy.

In het geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de MLDS, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. De MLDS zal de verwerkingen waarvoor je toestemming had gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van jouw persoonsgegevens die de MLDS verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet aangetast door het intrekken van de toestemming.

4. Wanneer geeft de MLDS persoonsgegevens door aan derden?

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens schakelt de MLDS de hulp van derde partijen in. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om post te kunnen versturen. De MLDS zorgt ervoor dat met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en hier volgens de wet mee om te gaan.

5. Cookies

De MLDS maakt op haar website gebruik van technologieën zoals cookies en javascript. Daarbij worden soms ook persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie daarover kun je hier in onze cookieverklaring lezen.

Laatste aanpassing: 21 juni 2021

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer